Taisyklės dėl asmens duomenų apsaugos

BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Taisyklių dėl asmens duomenų apsaugos (toliau tekste - Taisyklės) paskirtis – laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau tekste - Įstatymas) nustatytų duomenų apsaugos pagrindinių principų bei reikalavimų, reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą, Kliento teisių įgyvendinimą, technines ir organizacines duomenų saugumo užtikrinimo priemones UAB "Vitoma" (toliau tekste - Bendrovė) ir elektroninėje parduotuvėje www.parfumerine.lt (toliau tekste - Tinklalapis).
2. Bendrovė gali statistiniais tikslais naudoti su Kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmenų duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu.
3.2. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, skelbimas, naudojimas, loginės ir / ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Įstatyme.
5. Bendrovėje netvarkomi ypatingi asmens duomenis.
6. Bendrovė neatsako už Kliento asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Bendrovė neatsako už trečiųjų šalių tinklalapių taisyklės dėl asmens duomenų apsaugos bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos patenkama per Tinklalapyje esančias nuorodas. Bendrovė rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne Bendrovei priklausančio aplankyto interneto tinklalapio taisyklėmis atskirai.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PRINCIPAI
8. Asmens duomenys Bendrovėje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš Kliento.
9. Bendrovėje tvarkomi tokie Klientų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, prekių pristatymo vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Tinklalapio vartotojo vardas ir slaptažodis, jei klientas yra juridinis asmuo – juridinio asmens (įmonės) pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas.
10. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:
10.1. apdoroti Kliento prekių užsakymus;
10.2. išrašyti finansinius dokumentus;
10.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
10.4. teikti, prižiūrėti, apsaugoti ir pagerinti paslaugas (įskaitant reklamavimo paslaugas) ir kurti naujas;
10.5. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
11. Jei Bendrovė norės naudoti šią informaciją kitokiu tikslu nei tam, kam ji buvo surinkta, prieš ją naudodami prašys Kliento sutikimo.
12. Bendrieji asmens duomenų tvarkymo principai:
12.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir tvarkomi šiems tikslams tinkamais būdais;
12.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
12.3. asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
12.4. asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
12.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami.
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
13. Asmuo, kurio duomenys tvarkomi (toliau - Asmuo), turi teisę:
13.1. žinoti apie jo asmens duomenų tvarkymą. Asmuo, pateikęs raštu prašymą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę susipažinti su Bendrovėje esančiais savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie tvarkomi. Apie Asmens prašymą dėl jo asmens duomenų tvarkymo turi būti informuojamas Bendrovės direktorius, ir prašomi duomenys turi būti pateikti Asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Asmens kreipimosi dienos. Tokie duomenys teikiami asmenims neatlygintinai;
13.2. būti informuotam apie jo asmens duomenų tvarkymą iki tvarkymo pradžios, jei Asmens duomenys renkami (gaunami) ne iš Asmens;
13.3. būti informuotam apie Bendrovės ketinimą teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims iki to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktai numato tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus;
13.4. būti informuotam apie Bendrovės tikslų pavadinimą, buveinės adresą, telefono, fakso numerį arba elektroninio pašto adresą, taip pat ir apie Asmens duomenų rinkimo šaltinius ir rūšis, tvarkymo tikslą ar ketinimą juos tvarkyti, duomenų teikimo adresatą ar ketinimą juos teikti;
13.5. būti informuotam apie jo asmens duomenų teikimą tiesioginės rinkodaros tikslais prieš teikiant jo duomenis tretiesiems asmenims pirmą kartą;
13.6. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Įstatymo nuostatų. Jei Asmuo realizuodamas teisę į informaciją, nustato, kad tvarkymas neatitinka Įstatymo reikalavimų, kad duomenys apie jį yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis gali, įrodęs asmens tapatybę, reikalauti, kad jie būtų ištaisyti ir / ar rašytine forma reikalauti sustabdyti tokius Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Asmeniui turi būti pranešta apie Bendrovės sprendimą dėl Asmens reikalavimo (apie atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar Asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą). Bendrovė privalo nedelsdama informuoti duomenų gavėjus apie Asmens prašymu ištaisytus ar sunaikintus Asmens duomenis, sustabdytus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl nepagrįstai didelių sąnaudų). Apie tokius atvejus turi būti nedelsiant pranešama Bendrovės direktoriui, kuris organizuoja informacijos teikimą Inspekcijai;
13.7. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo duomenys. Asmeniui nesutikus, kad būtų tvarkomi jo duomenys, paslaugos jam negali būti teikiamos;
13.8. gauti iš Bendrovės visą reikalingą informaciją aiškiai, suprantamai bei Asmeniui priimtina forma.
14. Asmeniui pareiškus teisiškai pagrįstą reikalavimą nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, Bendrovė privalo pranešti Asmeniui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.
15. Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą.
INFORMACIJOS DALINIMASIS
16. Bendrovė dalinasi asmens duomenimis su kitomis Bendrovei nepriklausančiomis įmonėmis ar asmenimis tik esant toliau nurodytoms ribotoms aplinkybėmis:
16.1. turi Kliento sutikimą. Reikalaujama aiškaus ir nedviprasmiško sutikimo, kad galėtų dalintis bet kokiais asmens duomenimis;
16.2. asmens duomenys teikiami antrinėms dukterinėms bendrovėms ar kitiems patikimiems asmenims, kad jie apdorotų asmens duomenis Bedrovės vardu. Reikalaujama, kad šios šalys sutiktų apdoroti tokią
informaciją vadovaudamosi Bendrovės nurodymais ir laikydamosi šių Taisyklių ir bet kokių kitų atitinkamų konfidencialumo ir apsaugos priemonių;
17. Prieiga prie tokios informacijos, jos naudojimas, saugojimas ar atskleidimas yra grindžiami siekiant: (a) vykdyti bet kokį galiojantį įstatymą, nuostatą, teisinį procesą ar įgyvendinamą vyriausybės institucijų užklausą, (b) vykdyti galiojančias bendrąsias Bendrovės prekių pirkimo taisykles, įskaitant galimų jų pažeidimų tyrimą, (c) aptikti, išvengti ar kaip kitaip spręsti sukčiavimo, apsaugos ar technines problemas arba (d) apsaugoti Bendrovę, jos naudotojus ar visuomenę nuo teisių, nuosavybės ar saugumo pažeidimų, kaip reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus.
SLAPUKAI
18. Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas renkant tam tikrą informaciją apie Kliento kompiuterį (pavyzdžiui, ar dažnai lankosi Tinklalapyje). Slapukai gali būti naudojami tik esant išankstiniam Kliento sutikimui. Klientui leidus į Kliento kompiuterio naršyklę Tinklalapis gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą.
19. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galima pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei Klientas nenori priimti slapukų ar gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Jei slapukai nebus priimami, tai gali būti, kad nebus galimybės naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės savybėmis.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama Tinklalapyje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Tinklalapyje.
21. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Klientas turi teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Klientas praranda teisę naudotis Tinklalapio paslaugomis. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Tinklalapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su nauja redakcija.
22. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Bendrovė ir Klientas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
23. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė
24. Visi tarp Bendrovės ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Bendrovės buveinės vietą.
25. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Bendrovei yra pateikiami elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba adresu J. Basanavičiaus g. 37a, Kaišiadorys